Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2022. Termín zápisu stanoví ředitel/ka ve svojí mateřské škole.
Ředitelka křesťanské mateřské školy stanovuje zápis na den 2.5.2022 od 8:00 hod do 16:00 hodin.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy (ID datové schránky: 3agkk9e)
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (na adresu: mskrstmesto@uhedu.cz
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním v KMŠ
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
Naše mateřská škola upřednostňuje osobní podání v mateřské škole.

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Při osobním podání stačí tento doklad předložit.

Doložení řádného očkování

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

Žádost o přijetí v době zápisu naleznete na našich webových stránkách: www.kms-stmesto.cz. Kdo nemá možnost si tuto žádost vytisknout, může si ji vyzvednout přímo v KMŠ

V případě nejasností lze volat na tel.číslo: 604 579 853.

Po obdržení „Žádostí..“ bude ředitelka přidělovat každé žádosti registrační číslo. Toto vám bude sděleno ihned při osobním předání žádosti nebo na vámi uvedené telefonní číslo (pod tímto registračním číslem – neuvádí se jméno – budou vyvěšeny výsledky přijímacího řízení na www stránkách naší KMŠ dne 17.5.2022).

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

Mgr. Vítězslava Černá – ředitelka