HISTORIE ŠKOLKY

Dne 2. září 1991 byla otevřena 5. Mateřská škola s alternativní křesťanskou výchovou, jako jednotřídní, v prostorách bývalých jeslí podniku Colorlak v budově, která patřila České spořitelně. Iniciátory pro vznik této školky byli manželé Zdeněk a Zdeňka Vojtkovi, pan Chlachula, paní Obdržálková Anna, paní Stuchlíková Ludmila, pan Josef Trňák.

Otevření také podpořil pan starosta František Slavík s panem Antonínem Vavruškou. Slavnostního otevření se zúčastnil pan starosta F. Slavík, paní Vojtková, paní Stuchlíková, místní pan farář Kúdela  a hosté z Okresního školského úřadu v Uherském Hradišti a další hosté. Ředitelkou nově vzniklé mateřské školy byla Marie Šupinová a učitelkou Zdeňka Řezníčková.

Zapsáno bylo 24 dětí. Tenkrát v KMŠ probíhala také výuka anglického jazyka za účasti lektorky, která do MŠ docházela. Za dětmi také přicházel pan farář Jan Hudec a Petrik z Uherského hradiště.

Od 17. února 1992 byla otevřena další smíšená třída s křesťanskou výchovou, do které byly jmenovány učitelky – Ludmila Batůšková a Vítězslava Černá. Pro tuto změnu byly provedeny stavební úpravy – zmenšení prostoru umyvárny pro děti ve prospěch 2.třídy a předělení prostoru třídy a herny pevnou stěnou. V prosinci 1992 odešla p. řed. Šupinová do invalidního důchodu a na místo ředitelky byla konkurzním řízením určena Vítězslava Černá.

V roce 1995 byla první třída zvětšena o prostor terasy. Ten byl přeměněn na hernu. Zároveň byly pro další třídu vytvořeno nové WC a umyvárna pro děti.

Od roku 1995 jezdily děti s učitelkami každoročně na pobyt ve škole v přírodě. Projeli spolu Rusavu, Tesák, Velké Karlovice, Kopánky a některé z nich opakovaně.

V červenci  roce 1997, kdy byly záplavy ve Starém Městě, byla zaplavena zahrada této školky a voda sahala ke vstupu do MŠ. Samotné prostory školky zaplaveny nebyly.

Asi od roku 1998 byla tato školka přejmenována na Křesťanskou mateřskou školu.

Od roku 2003 má tato mateřská škola právní subjektivitu.

Ve školním roce 2003-2004 bylo otevřeno třetí oddělení křesťanské mateřské školy – tentokrát už v horních prostorách budovy, který nám uvolnila česká spořitelna.

  1. prosince 2004 skončila svoji činnost Jídelna městského úřadu ve Starém Městě a od ledna 2005 začala naše MŠ dovážet obědy ze školní kuchyně při ZŠ ve Starém Městě. Dva roky se jídlo dováželo 2x za den na dvoukolovém vozíku. Po dvou letech začala dovážky osobním autem.

Ve školním roce 2006/2007 byla křesťanská mateřská škola přizvána ke spolupráci se společností Kovosteel u příležitosti křtu vyhlídkového vláčku. Děti spolu s učitelkami vymyslely  vláčku jméno Steelinka a nazpívaly také u této příležitosti písničku na CD disk. Ke křtu této mašinky byli přizváni jako kmotři ředitelka KMŠ Vítězslava Černá a starosta Starého Města Josef Bazala. Po slavnostním křtu děti nasedly do vláčku na první projížďku. Nadšení dětí nelze popsat.

Dne 7.6.2008 se uskutečnila v Luhačovicích celostátní přehlídka souborů duchovní hudby „Cantate“, které se zúčastnily i dětí křesťanské mateřské školy. Jejich vystoupení bylo úžasné.

Od září 2008 se otevřela další – už 4 třída mateřské školy- v  horních prostorách budovy po české spořitelně. Provoz byl ale tenkrát od poloviny září do konce listopadu značně omezen, protože probíhala rozsáhlá rekonstrukce MŠ – výměna oken a zateplení budovy. Od této doby má tato mateřská škola kapacitu 95 dětí. O ně od školního roku 2019/2020 pečuje 8 učitelek (do tohoto roku jich bylo 7) a 3 provozní zaměstnanci.

Každé otevírání nové třídy přinášelo zednické úpravy, které měly za úkol přeměnit prostory k užívání dětí – hlavně zbudovat dětské umyvárny a WC.

Dne 31. 8. 2022 odešla do starobního důchodu paní ředitelka Vítězslava Černá, která vedla školku po dobu 30 let. Na její místo nastoupila nová paní ředitelka Lenka Vaďurová.  Po necelém roce se paní Vaďurová se funkce ředitelky vzdala.

Od  1. 8. 2023 je ředitelkou školky Bc. Eva Šišmová.

Dětem v naší školce nabízíme rozdělení dětí do smíšených skupin, což umožňuje lepší adaptaci mladších sourozenců spolu se staršími, logopedické procvičování, kroužek „Veselé zpívání“, pohybové hry, Ježíškova školička, kroužek předškoláků, výtvarné tvoření -Šikovné ruce.“ Dále spoustu akcí pro děti nebo pro rodiče s dětmi.

Děti z této školky se také pravidelně účastní vítání občánků.

Křesťanská mateřská škola

Za Radnicí 1823, Staré Město okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

572 541 031

PEVNÁ LINKA

601 057 745

SLUNÍČKA, BERUŠKY

 

604 579 853

KUŘÁTKA, ŽABIČKY

3agkk9e

ID DATOVÉ SCHRÁNKY

eva.sismova@kms-stmesto.cz

E-MAIL

© 2022, Křesťanská MŠ, Staré Město. Tvorba webové prezentace: Jaroslav Tyllich - Artika