Historie

Už řadu let vodí staroměstští rodiče své děti do Křesťanské mateřské školy v ulici Za Radnicí. K počátkům se musíme vrátit do vzrušené atmosféry začátku let devadesátých.

Nejen naše obec se osamostatnila, hlavně z lidí spadla tíseň let komunistické éry a společností hýbaly snahy navázat nejen na původní přerušené kořeny, ale hledat nové cesty vývoje ve svobodné budoucnosti především pro nové generace.

Rodiče si uvědomovali nutnost změn ve výchově i ve školství. Aby bylo možno těm rodičům, kteří chápali křesťanské hodnoty a chtěli v nich vychovávat své děti, poskytnout pomoc v křesťanské výchově dětí odmalička, několik žen z iniciativy Klubu křesťanských žen v našem okrese se snažilo jednáním s obcemi a školským úřadem docílit zájmu odpovědných osob o myšlenku zavést křesťanskou výchovu v mateřských školách. Byl navázán kontakt s církvemi, ministerstvem školství, školským úřadem v okrese, Střední pedagogickou školou v Kroměříži, s KMŠ ve Zlíně. Po řadě nelehkých jednáních bylo dosaženo souhlasu k ustavení křesťanských školek tam, kde o to projeví dostatečná část veřejnosti a obce zájem. Zájem projevili rodiče a členové zastupitelstev v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Starém Městě, Uherském Ostrohu, Ostrožské Lhotě, Hradčovicích, Vlčnově, Jalubí, Míkovicích, ale nakonec byla se souhlasem zastupitelstev v Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Starém Městě, Uherském Ostrohu, Ostrožské Lhotě, Hradčovicích, Vlčnově, Jalubí, Míkovicích, ale nakonec byla se souhlasem zastupitelstev měst a obce zřízena v r. 1991 mateřská škola s křesťanskou výchovou jen v Uh. Hradišti, Uh. Ostrohu a Starém Městě, později jedna třída v MŠ v Jalubí a v Kunovicích. Hlavní překážkou byl nedostatečný počet učitelek, které byly ochotny a připraveny na práci v těchto školkách, neboť jak známo světonázorová orientace studentek na středních pedagogických školách byla zásadně ovlivněna systémem přijímacího řízení z éry komunismu. Učitelkám v nově ustavených křesťanských mateřských školách nabídl svou pomoc p. Hudec, farář Čs. církve evangelické v Uh. Hradišti.

U nás se konala zakládající schůzka Společenství křesťanské mateřské školy ve Starém Městě 29. 4. 1991, toto přijalo své stanovy a zvolilo tříčlennou radu k dalšímu jednání s obcí a příslušnými orgány o založení křesťanské mateřské školy. Rada požádala ministerstvo vnitra o registraci k 29.5.1991, zastupitelstvo obce schválilo ustavení křesťanské mateřské školy od 1.9.1991 a umístilo nové zařízení do pronajatých prostor v budově bývalých jeslí v ul. Za Radnicí, kde sídlí dodnes.

Dnem 2.9. 1991 nastoupilo 24 dětí do prvního oddělení Mateřské školy s křesťanskou výchovou ve Starém Městě a pro velký zájem a neuspokojený počet žádostí o přijetí bylo již 30. 12. 1991 žádáno na Školském úřadě v Uh.Hradišti o rozšíření o další oddělení ve 2. pololetí školního roku.

Ve školním roce 2003-2004 bylo otevřeno třetí oddělení křesťanské mateřské školy .

V pedagogickém sboru působily ve funkci ředitelky Marie Šupinová a od r. 1992 až dosud Vítězslava Černá, učitelky Zdenka Řezníčková, Ludmila Batůšková, Alena Vrtalová, Irena Taláková, Alena Valešová, Jana Musilová, Jitka Minářová, Věra Ottová.

31. prosince 2004 skončila svoji činnost Jídelna městského úřadu ve Starém Městě a od ledna 2005 začala naše MŠ dovážet obědy ze školní kuchyně při ZŠ ve Starém Městě.

Od září 2007 byla přijata jako učitelka Simona Šustrová.

Od září 2008 se otevřela další třída naší mateřské školy – 4 oddělení, kde jako učitelka nastoupila p. Gabriela Fedorová.

Od září 2009 byla přijata do 4 oddělení  p. uč. Mgr. Eva Zimová na snížený úvazek. Ta odešla 21.4.2011 do starobního důchodu. Na její místo nastoupila, po úraze p. Zimové v září 2010,  p. učitelka Gabriela Gottwaldová.

V červenci 2011 ukončila pracovní poměr p. uč. Gabriela Fedorová a na její místo byla přijata p. uč. Šárka Mifková.

V prosinci 2011 odešla z KMŠ p. školnice Dana Hánová a na její místo nastoupila p. Dana Botková a po 3 měsících jí vystřídala p. Renata Sikorová.  Po jejím odchodu nastoupila na toto místo paní Lucie Štanglová.

V srpnu 2014 ukončila pracovní poměr p. uč. Simona Vitásková a na její místo se po rodičovské dovolené vrátila p. uč. Alena Valešová.

V listopadu 2015 se zapojila naše KMŠ do projektu Odpovědná škola. Podmínkou je přijetí pěti kritérii:

Cílem výchovy je všestranný rozvoj osobnosti dítěte na základě křesťanské víry.

Křesťanská mateřská školka je dnes uznávaná a rodiči vyhledávaná, z kapacitních důvodů nemůže všechny přihlášené děti přijmout. Dětem se zde dostane mimo všeobecných základních postojů a vědomostí i základů křesťanské výchovy, ke které nedílně patří důvěra k lidem, tolerance, smířlivost, vzájemná pomoc a laskavost.

Není větší zázrak, než dítě
není nic čistějšího, než jeho oči,
není nic sladšího, než jeho úsměv,
není nic krutějšího, než způsobit
dítěti utrpení.